مصطفی پاشایی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی نوشت:. این هم جلد دفتر چه خاطرات دوران آموزشی و خدمت مرتضی پاشایی- به تاریخ دفترچه خاطرات دقت کنید ٢٣/ ٨. منبع: صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی.

دفتر چه خاطرات دوران خدمت مرتضی پاشایی + عکس

 

مصطفی پاشایی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی نوشت:

این هم جلد دفتر چه خاطرات دوران آموزشی و خدمت مرتضی پاشایی- به تاریخ دفترچه خاطرات دقت کنید ٢٣/ ٨

 

1-Morteza[Nayabfun.com]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه