تصاویر جالب از خوشحالی یعنی……

تصاویر جالب از خوشحالی یعنی……

 

میدونی شکسپیر چی میگه ؟!
میگه : من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش … و لبخند بزن … فقط برای خودت زندگی کن و …
قبل از اینکه صحبت کنی ، گوش کن | قبل از اینکه بنویسی ، فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی ، درآمد داشته باش | قبل از اینکه دعا کنی ، ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی ، احساس کن | قبل از تنفر ، عشق بورز

زندگی این است … احساسش کن ، زندگی کن و لذت ببر تصاویر جالب از خوشحالی یعنی…… - تصویر 1

01-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

02-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
03-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
04-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

05-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
06-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

07-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
07-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

07-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
10-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

11-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir

13-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
14-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]
www.kamyab.ir

15-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
16-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
17-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
18-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
19-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
20-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

www.kamyab.ir
21-Khoshhali[wWw.KAMYAB.IR]

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه